• .
 • .
 • .

INWESTOR ZASTĘPCZY

Usługa ,,Inwestora Zastępczego’’ polega na przejęciu przez Naszą firmę wszystkich czynności, do których zobowiązany jest Inwestor w ramach procesu budowlanego, czyli właśnie zastępstwo Inwestora bezpośredniego, w ten sposób aby nie był on zobowiązany do bezpośredniego zaangażowania w budowę. Do zakresu tej usługi należy zaliczyć przede wszystkim zorganizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami, czuwanie nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych oraz właściwym obiegiem informacji i dokumentów. Naszym zadaniem jest również opracowanie struktury i kontrola podejmowanych decyzji i przepływu środków finansowych, umożliwiająca szybki i skuteczny przebieg procesu inwestycyjnego.


  NADZÓR INWESTORSKI

  W ramach usługi nadzoru inwestorskiego Nasza firma wykonuje m.in. następujące czynności:

  a) udział w przygotowaniu dokumentów związanych z wykonawstwem robót, a w szczególności:

 • weryfikacja projektów budowlanych,
 • wykonywanie przedmiarów robót,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • sporządzanie protokołów odbioru robót.
 • b) nadzorowanie wykonawstwa w/w robót realizowanych systemem zleconym, rozliczanie wykonanych prac pod względem finansowym, weryfikacja pod względem merytorycznym kosztorysów wstępnych i powykonawczych, co do zgodności z warunkami umowy i technologii wykonania.

  c) współtworzenie z działem administracji kompletu dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę planowanych inwestycji oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej dla uzyskania przyłączy do sieci energetycznej, gazowej, kanalizacji, wodociągu itp.;

  d) kontrola przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ na budowie oraz egzekwowanie ich stosowania;

  e) kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska

  f) współudział w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie

  g) opracowywanie comiesięcznych sprawozdań finansowo-rzeczowych z zaawansowania Inwestycji

  h) organizacja i przeprowadzenie końcowego odbioru robót.


  AUDYTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

  Wykonujemy audyty dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie kompletności, racjonalności i zgodności z pozwoleniem na budowę.  TERMOWIZJA

  Wykonujemy badania termowizyjne dla wszelkiego rodzaju budynków, w tym domów jednorodzinnych, budynków usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej.
  Badania termowizyjne wykonujemy w celu wykrycia źródeł zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła, wykrywania mostów cieplnych, pęknięć i niejednorodności materiałów  INWENTARYZACJA I ANALIZY TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

  Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej inwentaryzacji i analiz technicznych nieruchomości, zapewniającej określenie i ocenę faktycznego stanu budynków.  OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

  Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne budynków. Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być poddawane w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:

  1. Co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w szczególności:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych,
 • balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

  c. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

  d. instalacji centralnego ogrzewania

  e. instalacji ciepłej i zimnej wody

  f. zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku

  g. przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku

  2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:

  a. sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

  b. estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

  3. Kontrolę stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 w zakresie, o którym mowa w pkt 1 należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.


DORADZTWO PRAWNE I OBSŁUGA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie szerokorozumianego prawa gospodarczego, w tym: zakładanie spółek prawa handlowego oraz procesów ich restrukturyzacji (przekształceń, połączeń, podziałów oraz likwidacji), obsługa prawna firm, w tym tworzenie  umów, kontraktów, przygotowanie i weryfikacja dokumentów, windykacja należności, sporządzanie sprzeciwów od wyroków zaocznych oraz zarzutów od nakazów zapłaty.

Ze względu na nasze bogate doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości, świadczymy doradztwo prawne w ramach postępowań w sprawach dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości.Pobierz cennik